ดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) กับการกำหนดเดือนปฏิทินฮิจเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินะห์ ประจำปี ฮ.ศ.1439

Share

ดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) กับการกำหนดเดือนปฏิทินฮิจเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินะห์ ประจำปี ฮ.ศ.1439 

การนับวันที่หรือกำหนดวันที่ในแต่ละเดือนปฏิทินอิสลามหรือปฏิทินฮิจเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินะห์มีความสำคัญมากสำหรับชาวไทยมุสลิม ซึ่งเป็นศาสนิกกลุ่มใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ ปฏิทินอิสลามหรือปฏิทินฮิจเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินะห์ (Islamic Calendar) เป็นปฏิทินแบบจันทรคติที่ใช้การสังเกตุดวงจันทร์จริงๆ (ดิถีจันทร์) เป็นตัวกำหนดวันที่ของเดือน ซึ่งในหนึ่งปีฮิจเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินะห์ศักราชจะประกอบด้วย 12 เดือนทางจันทรคติ จะเรียกว่าเดือนกอมารียะห์ และหนึ่งปีฮิจเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินะห์ศักราชจะมี 354 วัน หรือ 355 วัน จึงทำให้ปฏิทินอิสลามหรือปฏิทินฮิจเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินะห์เป็นปฏิทินที่ไม่สัมพันธ์กับฤดูกาล และยังเป็นตัวกำหนดวันสำคัญต่างๆเพื่อการประกอบเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินทางศาสนาหรือปฏิบัติศาสนากิจอีกด้วย

รูปที่ 1 ภาพฮีลาล (hilal) เดือนรอยับ (Rajap) ฮ.ศ.1438 

วันที่ 29 มีนาคม 2559 [Credit ภาพ: รอยาลี]

 

        การนับวันหรือการกำหนดวันที่ของแต่ละเดือนในปฏิทินอิสลามหรือปฏิทินฮิจเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินะห์จะนับแบบวันที่ 1 ถึง 29 หรือ 30 วัน ซึ่งจะไม่นับเป็นข้างเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน ข้างแรม และไม่มีกำหนดจำนวนวันที่แน่นอนในแต่ละเดือนในรอบปี คือทุกๆหนึ่งเดือนปฏิทินอิสลามหรือปฏิทินฮิจเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินะห์จะมีจำนวนวันเพียง 29 วัน หรือ 30 วัน จะเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินอยู่กับผลการสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในวันที 29 ของทุกๆเดือน ดังนั้นการสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในวันที่ 29 ของทุกๆเดือนนั้นมีความสำคัญมากๆสำหรับชาวไทยมุสลิม เพราะจะเป็นตัวกำหนดเวลาเริ่มต้นของเดือนใหม่หรือวันเริ่มต้นเดือนใหม่ พร้อมกับกำหนดวันสำคัญต่างๆในเดือนนั้นๆอีกด้วย

        การกำหนดเวลาเริ่มต้นของเดือนใหม่หรือวันเริ่มต้นเดือนถัดไปในปฏิทินฮิจเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินะห์นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ต้องคำนึงถึง หากกำหนดวันเวลาเริ่มต้นผิดพลาด การนับวันหรือวันที่ของเดือนนั้นๆก็จะผิดพลาดไป และยังจะส่งผลการกำหนดวันสำคัญของเดือนนั้นๆก็จะผิดพลาดตามไปด้วย โดยเฉพาะในเดือนที่สำคัญที่จะมีเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินทางศาสนาหรือการประกอบศาสนากิจ เช่นเดือนรอมฎอน (เดือนที่ 9) เดือนที่ชาวมุสลิมจะต้องถือศีลอดตลอดทั้งเดือน วันที่ 1 เดือนเซาวาล (เดือนที่ 10) วันฮี้ฎิลฟิตรีซึ่งเป็นวันสิ้นสุดการถือศีลอดและเฉลิมฉลองของชาวมุสลิม และวันที่ 10 เดือนซุลฮิจญะ (เดือนที่ 12) วันอี้ฎิลอัดฮา เป็นต้น ดังนั้นเพื่อความถูกต้องแม่นยำในการกำหนดวันเวลาเริ่มต้นเดือนใหม่ของปฏิทินฮิจเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินะห์ ชาวไทยมุสลิมและบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาดาราศาสตร์และดาราศาสตร์อิสลามจะต้องออกมาช่วยกันสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในแต่ละเดือนกอมารียะห์ หรือทุกๆวันที่ 29 ของเดือนกอมารียะห์ทั้ง 12 เดือน หากผลของการสังเกตการณ์ในวันดังกล่าวดังกล่าวมีผู้คนสามารถเห็นดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) พร้อมพยานหลักฐานของการมองเห็น ก็จะสามารถส่งขอมูลให้ทางสำนักจุฬาราชมนตรีเพื่อประกาศเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเดือนใหม่ได้ทันที่ 

        แต่หากผลการสังเกตไม่สามารถเห็นดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ชาวมุสลิมก็จะนับให้เดือนนั้นมี 30 วัน และหลังจากนับครบ 30 วัน หรือหลังจากดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าในวันที่ 30 ก็จะเป็นเวลาเริ่มต้นเดือนใหม่ทันที หรือวันรุ่งเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินก็จะเป็นวันเริ่มต้นเดือนใหม่ทันทีโดยไม่ต้องออกไปสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) และในปี    ฮีจเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินะห์ศักราช 1439 ปีนี้ วันเริ่มต้นเดือนกอมารียะห์ จะมีโอกาสตรงกับวันที่เท่าไรเมื่อเทียบกับปฏิทินไทยสากล ก็จะเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินอยู่กับผลของการสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) หรือคำประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรี

 

รูปที่ 2 คำประกาศของสำนักจุฬาราชมนตรี กำหนดวันที่ 1 เดือนมูฮัรรอม ฮ.ศ 1439 ตรงกับวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2560

 

1. เดือนมุฮัรรอม (Muharam) ฮ.ศ.1439 

        จากคำประกาศให้ชาวไทยมุสลิมออกมาสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) เพื่อจะกำหนดวันเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินปีใหม่ หรือวันที่ 1 เดือนมุฮัรรอม ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 ซึ่งผลของการสังเกตการณ์ในวันดังกล่าวไม่ผู้คนเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) สำนักจุฬาราชมนตรีจึงได้ประกาศกำหนดให้วันที่ 1 เดือนมุฮัรรอม ฮ.ศ.1439 หรือวันเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินปีใหม่ของชาวมุสลิมประจำปีฮีจเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินะห์ศักราช 1439 ตรงกับวันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ.2560 และจากคำประกาศดังกล่าว (รูปที่ 2) ชาวไทยมุสลิมจะสามารถกำหนดวันสำคัญต่างๆ ของเดือนมุฮัรรอมได้อีกด้วย เช่น วันอาซูรอ หรือวันที่ 10 เดือนมูฮัรรามปีนี้ก็จะตรงกับวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2560 และวันที่ชาวไทยมุสลิมจะต้องออกไปสังเกตจันเสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในครั้งต่อไปคือ ช่วงเย็นที่ดวงอาทิตย์กำลังตกลับขอบฟ้าวันที่ 29 มุฮัรรอม ฮ.ศ. 1439 ซึ่งจะตรงกับวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2560 เพื่อที่จะกำหนดวันและเวลาเริ่มต้นเดือนถัดไป คือ เดือนซอฟาร (เดือนที่2)

 

รูปที่ 3 แผนที่การคาดการณ์บริเวณที่จะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (ฮิลาล)  วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560

 

2. เดือนซอฟาร (Safar) ฮ.ศ.1439

        จากรูปที่ 3 แสดงให้เห็นว่าในช่วงเวลาเย็นจนถึงเวลาหลังดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2560 ตรงกับวันที่ 29 มุฮัรรอม ฮ.ศ. 1439 บริเวณพื้นที่เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินจะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (ฮิลาล) ได้ในวันดังกล่าว ดังนั้นเมื่อเวลาดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าในวันดังกล่าวก็จะเป็นเวลาเริ่มต้นเดือนซอฟาร (เดือนที่ 2) และวันรุ่งเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินหรือวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2560 ก็จะเป็นวันเริ่มต้นเดือนซอฟาร (เดือนที่ 2)  จึงนับได้ว่าวันที่ 1 เดือนซอฟาร (เดือนที่ 2) ฮ.ศ.1439 จะตรงกับวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2560 และชาวไทยมุสลิมจะต้องออกมาสังเกตจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในครั้งต่อไปคือ ช่วงเวลาเย็นที่ดวงอาทิตย์กำลังตกลับขอบฟ้าวันที่ 29 เดือนซอฟาร ฮ.ศ. 1439 ซึ่งจะมาตรงกับวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เพื่อที่จะกำหนดวันเวลาเริ่มต้นเดือนถัดไป คือเดือนรอบิอุล เอาวัล (เดือนที่3)

 

 

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560                                                วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560

รูปที่ 4 แผนที่การคาดการณ์บริเวณที่จะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (ฮิลาล)  วันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2560

 

3. เดือนรอบิอุล เอาวัล (Rabiul Awal) ฮ.ศ.1439

        จากรูปที่ 4 แสดงให้เห็นว่าในช่วงเวลาเย็นจนถึงเวลาหลังดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 บริเวณพื้นที่เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินไม่สามารถเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (ฮิลาล) ในวันดังกล่าว ดังนั้นในเวลาค่ำคืนดังกล่าวและวันรุ่งเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินหรือวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 จะเป็นวันที่ 30 หรือวันสุดท้ายเดือนซอฟาร (เดือนที่2) ฮ.ศ.1439 ฉะนั้นชาวไทยมุสลิมก็จะเริ่มนับวันเวลาเริ่มเดือนรอบิอุล เอาวัล (เดือนที่3) เมื่อเวลาหลังจากดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 หรือจะนับได้ว่า วันที่ 1 เดือนรอบิอุล เอาวัล (เดือนที่3) ฮ.ศ.1439 จะตรงกับวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 และชาวไทยมุสลิมจะต้องออกมาสังเกตจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในครั้งต่อไปคือ ช่วงเวลาเย็นที่ดวงอาทิตย์กำลังตกลับขอบฟ้าวันที่ 29 เดือนรอบิอุล เอาวัล ฮ.ศ.1439  จะตรงกับวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2560 เพื่อที่จะกำหนดวันเริ่มต้นเดือนของเดือนถัดไป คือเดือนรอบิอุล อาเคร (เดือนที่ 4)

        เดือนรอบิอุล เอาวัล หรือที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่า เดือนเมาลิด (Mawlid al-Nabi) ถือได้ว่าเป็นเดือนสำคัญอีกเดือนของชาวมุสลิม เนื่องจากเป็นเดือนเกิดของท่านศาสดามุฮัมมัด ซึ่งนักวิชาการศาสนาอิสลามมีความเห็นตรงกันว่า ท่านศาสดามุฮัมมัด เกิดในเมืองมักกะห์ ในวันจันทร์ที่ 12 เดือนรอบีอุล เอาวัล และเป็นเดือนที่ชาวมุสลิมจะได้จัดงานถวายความรำลึกถึงท่านศาสดามูฮัมหมัด ในพิธีจะมีการนำประวัติของท่านศาสดามากล่าวถึงเป็นโวหารสดุดี มีทั้งการกล่าวด้วยร้อยแก้วและร้อยกรอง ซึ่งจะอ่าน ซัลญี หรือหนังสือ อัล-บัร-ซันญี (หนังสือประวัติท่านศาสดามูฮัมหมัด) วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณท่านศาสดาผู้มีพระคุณ และเพื่อสอนให้เยาวชนได้รู้จักบุคคลสำคัญทางศาสนา นอกจากนี้ยังมีการอ่านคัมภีร์อัล-กุรอ่าน การอ่านดูอาขอพรจากองค์อัลเลาะ

 

 

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560                                                   วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560

รูปที่ 5 แผนที่การคาดการณ์บริเวณที่จะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (ฮิลาล)  วันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2560

 

4. เดือนรอบิอุล อาเคร (Rabiul Akhir) ฮ.ศ.1439

        จากรูปที่ 5 แสดงให้เห็นว่าในช่วงเวลาเย็นจนถึงเวลาหลังดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2560 บริเวณพื้นที่เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินไม่สามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในวันดังกล่าว ดังนั้นในเวลาค่ำคืนดังกล่าวและวันรุ่งเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินหรือวันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2560 จะเป็นวันที่ 30 หรือวันสุดท้ายเดือนรอบิอุล เอาวัล (เดือนที่ 3) ฮ.ศ.1439 ฉะนั้นชาวไทยมุสลิมก็จะเริ่มนับวันเวลาเริ่มเดือนรอบิอุล อาเคร (เดือนที่ 4) ฮ.ศ.1439 ในเมื่อเวลาหลังจากดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2560 หรือจะนับได้ว่า วันที่ 1 เดือนรอบิอุล อาเคร (เดือนที่ 4) ฮ.ศ.1439 จะตรงกับวันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2560 และชาวไทยมุสลิมจะต้องออกมาสังเกตจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในครั้งต่อไปคือ ช่วงเวลาเย็นที่ดวงอาทิตย์กำลังตกลับขอบฟ้าในวันที่ 29 เดือนรอบิอุล เอาวัล ฮ.ศ.1439 จะตรงกับวันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ.2561 เพื่อที่จะกำหนดวันเริ่มต้นเดือนถัดไป คือ เดือนญามาดีล อาวัล (เดือนที่ 5)

 

 

วันพุธที่ 17 มกราคม 2561                                                   วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561

รูปที่ 6 แผนที่การคาดการณ์บริเวณที่จะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (ฮิลาล)  วันที่ 17 - 18 มกราคม 2561

 

5. เดือนญามาดิล อาวัล (Jamadul Awal) ฮ.ศ.1439

        จากรูปที่ 6 แสดงให้เห็นว่าในช่วงเวลาเย็นจนถึงเวลาหลังดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าวันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ.2561 บริเวณพื้นที่เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินไม่สามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในวันดังกล่าว ดังนั้นในเวลาค่ำคืนดังกล่าวและวันรุ่งเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินหรือวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ.2561 จะเป็นวันที่ 30 หรือวันสุดท้ายเดือนรอบิอุล อาเคร (เดือนที่ 4) ฮ.ศ.1439 ฉะนั้นชาวไทยมุสลิมก็จะเริ่มนับวันเวลาเริ่มเดือนญามาดีล อาวัล (เดือนที่ 5) เมื่อเวลาหลังจากดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ.2561 หรือจะนับได้ว่า วันที่ 1 เดือนญามาดีล อาวัล (เดือนที่ 5) ฮ.ศ.1439 จะตรงกับวันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2561 และชาวไทยมุสลิมจะต้องออกมาสังเกตจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในครั้งต่อไปคือ ช่วงเวลาเย็นที่ดวงอาทิตย์กำลังตกลับขอบฟ้าในวันที่ 29 เดือนญามาดีล อาวัล ฮ.ศ.1439  ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เพื่อที่จะกำหนดวันเริ่มต้นเดือนถัดไป คือ เดือนญามาดีล อาเคร (เดือนที่ 6)

 

รูปที่ 7 แผนที่การคาดการณ์บริเวณที่จะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (ฮิลาล)  วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

 

6. เดือนญามาดิล อาเคร (Jamadul Akhir) ฮ.ศ.1439

        จากรูปที่ 7 แสดงให้เห็นว่าในช่วงเวลาเย็นจนถึงเวลาหลังดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 บริเวณพื้นที่เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินไม่สามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในวันดังกล่าว ดังนั้นในเวลาค่ำคืนดังกล่าวและวันรุ่งเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินหรือวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 จะเป็นวันที่ 30 หรือวันสุดท้ายเดือนญามาดีล อาวัล (เดือนที่ 5) ฮ.ศ.1439 ฉะนั้นชาวไทยมุสลิมก็จะเริ่มนับวันเวลาเริ่มเดือนญามาดีล อาเคร  (เดือนที่ 6) ฮ.ศ.1439 เมื่อเวลาหลังจากดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 หรือจะนับได้ว่า วันที่ 1 เดือนญามาดิล อาเคร (เดือนที่ 6) ฮ.ศ.1439 จะตรงกับวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 และชาวไทยมุสลิมจะต้องออกมาสังเกตจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในครั้งต่อไปคือ ช่วงเวลาเย็นที่ดวงอาทิตย์กำลังตกลับขอบฟ้าในวันที่ 29 เดือนญามาดีล อาเคร ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2561 เพื่อที่จะกำหนดวันเริ่มต้นเดือนถัดไป คือ เดือนรอญับ (เดือน7)

 

รูปที่ 8 แผนที่การคาดการณ์บริเวณที่จะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (ฮิลาล)  วันอาทิตย์ที่ 18  มีนาคม 2561

 

7. เดือนรอญับ (Rajap) ฮ.ศ.1439

        จากรูปที่ 8 แสดงให้เห็นว่าในช่วงเวลาเย็นจนถึงเวลาหลังดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2561 ตรงกับวันที่ 29 เดือนญามาดิล อาเคร (เดือนที่ 6) ฮ.ศ. 1439 บริเวณพื้นที่เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินจะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (ฮิลาล) ได้ในวันดังกล่าว ดังนั้นเมื่อเวลาดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าในวันดังกล่าวก็จะเป็นเวลาเริ่มต้นเดือนรอญับ (เดือน7) ฮ.ศ.1439 ดังนั้นวันรุ่งเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินหรือวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2561 ก็จะเป็นวันเริ่มต้นเดือนรอญับ (เดือนที่ 7) จึงนับได้ว่าวันที่ 1 เดือนรอญับ (เดือนที่ 7) ฮ.ศ.1439 จะตรงกับวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2561 และชาวไทยมุสลิมจะต้องออกมาสังเกตจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในครั้งต่อไปคือ ช่วงเวลาเย็นที่ดวงอาทิตย์กำลังตกลับขอบฟ้าวันที่ 29 เดือนรอญับ ฮ.ศ. 1439 ซึ่งจะมาตรงกับวันจันทร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ.2561 เพื่อที่จะกำหนดวันเวลาเริ่มต้นเดือนถัดไป คือ เดือนชะบาน (เดือนที่ 8)

 

 

วันจันทร์ที่ 16 เมษายน 2561                                              วันอังคารที่ 17 เมษายน 2561

รูปที่ 9 แผนที่การคาดการณ์บริเวณที่จะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (ฮิลาล)  วันที่ 16 - 17 เมษายน 2561

 

8. เดือนชะบาน (Shaban) ฮ.ศ.1439

        จากรูปที่ 9 แสดงให้เห็นว่าในช่วงเวลาเย็นจนถึงเวลาหลังดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าวันจันทร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ.2561 บริเวณพื้นที่เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินไม่สามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในวันดังกล่าว ดังนั้นในเวลาค่ำคืนดังกล่าวและวันรุ่งเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินหรือวันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ.2561 จะเป็นวันที่ 30 หรือวันสุดท้ายเดือนรอญับ (เดือนที่ 7) ฮ.ศ.1439 ฉะนั้นชาวไทยมุสลิมก็จะเริ่มนับวันเวลาเริ่มเดือนชะบาน (เดือนที่ 8) ฮ.ศ.1439 เมื่อเวลาหลังจากดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าในวันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ.2561 หรือจะนับได้ว่าวันที่ 1 เดือนชะบาน (เดือนที่ 8) ฮ.ศ.1439 จะตรงกับวันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ.2561 และชาวไทยมุสลิมจะต้องออกมาสังเกตจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในครั้งต่อไปคือ ช่วงเวลาเย็นที่ดวงอาทิตย์กำลังตกลับขอบฟ้าในวันที่ 29 เดือนชะบาน (เดือนที่ 8) ฮ.ศ.1439 ซึ่งจะตรงกับวันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เพื่อที่จะกำหนดวันเริ่มต้นเดือนถัดไป คือเดือนรอมฎอน (เดือนที่ 9) และเป็นเดือนที่มีความสำคัญมากต่อชาวมุสลิม ดังนั้นทุกๆวันที่ 29 เดือนชะบาน ชาวไทยมุสลิมจะรวมตัวกันออกไปสังเกตจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในเวลาเย็นวันดังกล่าว ซึ่งผลของการสังเกตการณ์จันทร์เสี้ยวแรกในครั้งนี้จะเป็นผลของการประกาศวันที่จะเริ่มต้นถือศีลอดเดือนรอมฎอน

       

รูปที่ 10 แผนที่การคาดการณ์บริเวณที่จะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (ฮิลาล)  วันพุธที่ 16  พฤษภาคม 2561

 

9. เดือนรอมฎอน (Ramadan) ฮ.ศ.1439

        จากรูปที่ 10 แสดงให้เห็นว่าในช่วงเวลาเย็นจนถึงเวลาหลังดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าวันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2561 บริเวณพื้นที่เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินจะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (ฮิลาล) ได้ในวันดังกล่าว ดังนั้นเวลาหลังจากดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าและค่ำคืนดังกล่าวก็จะเป็นวันเวลาเริ่มต้นของเดือนรอมฎอน และวันรุ่งเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินจะเป็นวันเริ่มต้นนับวันที่ 1 เดือนเรอมฎอน (เดือน 9) จึงนับได้ว่าวันที่ 1 เดือนรอมฎอน (เดือน 9) ฮ.ศ.1439 จะตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2561 และเป็นวันที่ชาวไทยมุสลิมจะเริ่มต้นการถือศีลอดเดือนรอมฎอนประจำปี ฮ.ศ.1439 ดังนั้นชาวไทยมุสลิมจะต้องออกมาสังเกตจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในครั้งต่อไปคือ ช่วงเวลาเย็นที่ดวงอาทิตย์กำลังตกลับขอบฟ้าวันที่ 29 รอมฎอน (เดือน 9) ซึ่งจะตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2561 เพื่อที่จะกำหนดวันเริ่มต้นเดือนถัดไป คือเดือนเชาวัล (เดือน10) และเป็นการกำหนดวันอิดฎิ้ล ฟิฏตรี (วันฮารีรายอ) ซึ่งจะตรงกับวันที่ 1 เดือนเชาวัล

 

รูปที่ 11 แผนที่การคาดการณ์บริเวณที่จะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (ฮิลาล)  วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561

 

10. เดือนเชาวัล (Shawwal) ฮ.ศ.1439

        จากรูปที่ 11 แสดงให้เห็นว่าวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2561 บริเวณพื้นที่เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินจะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (ฮิลาล)  ในวันดังกล่าวได้ ดังนั้นเวลาหลังจากดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าและค่ำคืนดังกล่าวก็จะเป็นวันเวลาเริ่มต้นของเดือนเชาวัล และวันรุ่งเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินก็จะเป็นวันฮี้ฎิลฟิตรี (วันฮารีรายอ) หรือจะนับได้ว่าวันที่ 1 เดือนเชาวัล (เดือนที่10) ฮ.ศ.1439 หรือวันอิดฎิ้ล ฟิฏตรี (วันฮารีรายอ) ประจำปี ฮ.ศ.1439 จะตรงกับวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2561 ซึ่งจะเป็นวันเฉลิมฉลองใหญ่ประจำปีของชาวมุสลิมหลังจากที่ได้ถือศีลอดตลอดทั้งเดือนรอมฏอน และชาวไทยมุสลิมจะต้องออกมาสังเกตจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในครั้งต่อไปคือ ช่วงเวลาเย็นที่ดวงอาทิตย์กำลังตกลับขอบฟ้าในวันที่ 29 เดือนเชาวัล ซึ่งจะตรงกับวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เพื่อที่จะกำหนดวันเริ่มต้นเดือนถัดไป คือเดือนซุลกอดะห์ (เดือนที่11)

 

 

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561                                 วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561

รูปที่ 12 แผนที่การคาดการณ์บริเวณที่จะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (ฮิลาล)  วันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2561

 

11. เดือนซุลกอดะห์ (Zul Qadah) ฮ.ศ.1439

        จากรูปที่ 12 แสดงให้เห็นว่าในเวลาเย็นหรือเวลาหลังดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2561 บริเวณพื้นที่เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินไม่สามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในดังกล่าว ดังนั้นในเวลาค่ำคืนดังกล่าวและวันรุ่งเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2561 จะตรงกับวันที่ 30 หรือวันสุดท้ายเดือนเซาวาล (เดือนที่ 10) ฮ.ศ.1439 ฉะนั้นชาวไทยมุสลิมก็จะเริ่มนับวันเวลาเริ่มเดือนซุลกอดะห์ (เดือน 11) ฮ.ศ.1439 เมื่อเวลาหลังจากดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2561 หรือจะนับได้ว่า วันที่ 1 เดือนซุลกอดะห์ (เดือน 11) ฮ.ศ.1439 จะตรงกับวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2561 และชาวไทยมุสลิมจะต้องออกมาสังเกตจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในครั้งต่อไปคือ ช่วงเวลาเย็นที่ดวงอาทิตย์กำลังตกลับขอบฟ้าในวันที่ 29 เดือนซุลกอดะห์ ซึ่งจะตรงกับวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2561 เพื่อที่จะกำหนดวันเริ่มต้นเดือนถัดไป คือเดือนซุลฮิจญะฮ์ (เดือน12) และเป็นการกำหนดวันอิดฎิ้ล อัฎฮา (วันฮารีรายอ ฮัจญี) ในวันที่ 10 เดือนซุลฮิจญะฮ์

 

รูปที่ 13 แผนที่การคาดการณ์บริเวณที่จะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (ฮิลาล)  วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2561

 

12. เดือนซุลฮิจญะฮ์ (Zul Hijah) ฮ.ศ.1439

        จากรูปที่ 13 แสดงให้เห็นว่าในเวลาเย็นหรือเวลาหลังดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าวันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2561 บริเวณพื้นที่เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินจะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (ฮิลาล) ในวันดังกล่าวได้ ดังนั้นในเวลาค่ำคืนดังกล่าวและวันรุ่งเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2561 เป็นวันเริ่มต้นเดือนซุลฮิจญะฮ์ (เดือน 12) ฮ.ศ.1439 หรือนับได้ว่า วันที่ 1 เดือนซุลฮิจญะฮ์ (เดือน 12) ฮ.ศ.1439 จะตรงกับวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2561 ดังนั้นวันเฉลิมฉลองวันอี้ฎิลอัดฮา (วันฮารีรายอ ฮัจญี) ประจำปี ฮ.ศ.1439 ปีนี้ ก็จะตรงกับวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2561 ซึ่งจะตรงกับวันที่ 10 เดือนซุลฮิจญะฮ์ ฮ.ศ.1439 และวันที่ชาวไทยมุสลิมจะต้องออกมาสังเกตจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในครั้งต่อไปคือช่วงเวลาเย็นที่ดวงอาทิตย์กำลังตกลับขอบฟ้าในวันที่ 29 เดือนซุลฮิจญะฮ์ (เดือน 12) ฮ.ศ.1439 ซึ่งจะตรงกับวันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ.2561 เพื่อที่จะกำหนดวันเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินปีใหม่ หรือกำหนดวันเริ่มต้นเดือนมูฮัรรอม (เดือนที่1) ปีฮีจเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินะห์ศักราชใหม่ (ฮ.ศ.1440)

 

ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเที่ยบวันเริ่มต้นเดือนใหม่ปฏิทินฮิจเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินะห์ ประจำปี ฮ.ศ.1439 กับปฏิทินไทยสากล พ.ศ.2560 - 2561

ลำดับที่

เดือนกอมารียะห์ปฏิทินฮิจเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินะห์

วันที่ / เดือนปฏิทินไทยสากล

1

วันที่ 1 เดือนมุฮัรรอม (Muharam)

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2560

2

วันที่ 1 เดือนซอฟาร (Safar)

วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2560

3

วันที่ 1 เดือนรอบิอุล เอาวัล (Rabiul Awal)

วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

4

วันที่ 1 เดือนรอบิอุล อาเคร (Rabiul Akhir)

วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2560

5

วันที่ 1 เดือนญามาดิล อาวัล (Jamadul Awal)

วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2561

6

วันที่ 1 เดือนญามาดิล อาเคร (Jamadul Akhir)

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

7

วันที่ 1 เดือนรอญับ (Rajap)

วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2561

8

วันที่ 1 เดือนชะบาน (Shaban)

วันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2561

9

วันที่ 1 เดือนรอมฎอน (Ramadan)

วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2561

10

วันที่ 1 เดือนเชาวัล (Shawwal)

วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2561

11

วันที่ 1 เดือนซุลดอดะห์ (Zul Qadah)

วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2561

12

วันที่ 1 เดือนซุลฮิจญะฮ์ (Zul Hijah)

วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2561

 

*หมายเหตุ การกำหนดเวลาเริ่มต้นดือนกอมารียะห์ หรือวันที่ 1 ของเดือนปฏิทินฮิจเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินะห์ในเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินจะใช้ผลของการสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) เป็นหลัก หรือยึดตามผลประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรี 

 

 

เรียบเรียงโดย

รอยาลี  มามะ

เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

อ้างอิงภาพ

รูปที่ 2

รูปที่ 3-13